Mimosa

Honey Oil - hybrid

Sativa Dominant Hybrid | THC-A: NA | Delta-9 THC: 59.6% | Potential CBD: NA | Potential THC: 59.6%

1g 5g
Add to Order $30.00