French Macaron

Honey Oil - hybrid

Hybrid Honey Oil | THC-A: NA | Delta-9 THC: 57.9% | Potential CBD: NA | Potential THC: 57.9%

1g 5g
Add to Order $30.00