Dela Haze

Honey Oil - hybrid

Sativa Dominant Hybrid | THC-A: NA | Delta-9 THC: 48.1% | Potential CBD: NA | Potential THC: 28.1%

Add to Order $30.00